سوماتومدین C

سوماتومدین C ( فاکتور رشد شبه انسولینی I ، IGF-1 [...]